شطرنج

صعود 29 پله ای مقصودلو و 9 پله ای فیروزجا در جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج

در جدیدترین رده بندی فدارسیون جهانی شطرنج، پرهام مقصودلو پیروز شد 29 پله در رده بندی جهانی صعود کند و در رده 51 قرار بگیرد.

29 آذر 1398