کشتی فرنگی

رقیب آمریکایی حسن یزدانی المپیکی شد، سهمیه های کشتی آمریکا به 10 رسید

آزاد و فرنگی کاران آمریکا به ترتیب با کسب 3 و 4 سهمیه المپیک در رقابت های گزینشی پان آمریکن و با احتساب 2 سهمیه کشتی آزاد و یک سهمیه کشتی فرنگی در رقابت های جهانی قزاقستان، در مجموع در هر دو رشته صاحب 5 سهمیه در 6 وزن المپیکی شدند.

14 اردیبهشت 1399

ادامه سیاست تحت فشار گذاشتن کشتی از سوی سلطانی فر، از وزیر ورزش اصرار؛ از مربیان تیم ملی انکار

هر بار و در هر دیداری وزیر ورزش صراحتا از تعداد مدالِ مورد انتظار از کشتی صحبت می نماید و هر بار هم این موضوع با واکنش محمدی و بنا روبرو می گردد.

1 اسفند 1398