وزنه برداری

ادامه سیاست تحت فشار گذاشتن کشتی از سوی سلطانی فر، از وزیر ورزش اصرار؛ از مربیان تیم ملی انکار

هر بار و در هر دیداری وزیر ورزش صراحتا از تعداد مدالِ مورد انتظار از کشتی صحبت می نماید و هر بار هم این موضوع با واکنش محمدی و بنا روبرو می گردد.

1 اسفند 1398